ALGEMENE VOORWAARDEN Opple Lighting B.V.

 

1. Definities

a. Opple Lighting B.V.: Opple Lighting B.V. en aan haar gelieerde entiteiten.
b. Klant(en): een natuurlijk persoon of onderneming met wie of waarmee Opple Lighting B.V. en zijn medewerkers zaken doet, waaronder vertegenwoordiger(s), agent(en), bedrijfsopvolger(s) en bezoekers van de website.
c. Product(en): alle producten en diensten van Opple Lighting B.V. onder de merknaam Opple. 

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van Opple Lighting B.V. en zijn leidend voor het bepalen van de relatie tussen Opple Lighting B.V. en zijn klanten. Andere voorwaarden zijn niet bindend voor Opple Lighting B.V., tenzij schriftelijk door Opple Lighting B.V. aanvaard. Opple Lighting B.V. wijst uitdrukkelijk eventuele, door de klant gehanteerde algemene voorwaarden af. Klant kan een aankoopopdracht (purchase order) afgeven, maar uitsluitend om administratieve redenen. Aanvullende of afwijkende voorwaarden in een dergelijke aankoopopdracht zijn van nul en gener waarde en binden Opple Lighting B.V. niet. 

 

3. Aanbod

a. Opple Lighting B.V. kan nimmer worden gehouden aan haar aanbiedingen. Aanbiedingen zijn niet bindend en kunnen op elk moment worden herroepen, tenzij Opple Lighting B.V. schriftelijk anders heeft medegedeeld.

b. Door Opple Lighting B.V. schriftelijk of mondeling aangebrachte wijzigingen houden een nieuwe aanbieding in, waarmee de vorige aanbieding automatisch wordt herroepen. Wijzigingen door klant van een aanbieding van Opple Lighting B.V. houden een nieuw aanbod van klant in, dat door Opple Lighting B.V. naar eigen keuze kan worden geaccepteerd of afgewezen.
c. Tenzij eerder middels schriftelijke mededeling aan klant teruggetrokken, blijft het aanbod van Opple Lighting B.V. geldig voor de periode zoals vermeld in de aanbieding of, wanneer een dergelijke periode niet is aangegeven, voor dertig (30) dagen vanaf de daarop aangegeven datum. 

 

4. Producten, prijzen en belastingen

a. Productconfiguraties en prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd.
b. Prijzen zijn gebaseerd op levering ex magazijn Rotterdam (en zijn exclusief leverings- en servicekosten), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

c. Alle prijzen in prijslijsten en op offertes zijn exclusief de navolgende kosten of bedragen, welke klant zal betalen: belastingen, heffingen, leges of rechten, of andere vergelijkbare lasten, aan Opple Lighting B.V. of aan klant opgelegd door een (fiscaal) orgaan (anders dan belastingen op resultaat opgelegd aan Opple Lighting B.V.), verwant aan de bestelling van klant, tenzij klant aan Opple Lighting B.V. een passend attest voor wederverkoop of ontheffing voor de leveringslocatie heeft verschaft. De leveringslocatie is de locatie waar Opple Lighting B.V. het eigendomsrecht of bezit overdraagt aan klant.

d. De genoemde prijzen zijn in euro’s, of in een andere valuta indien door Opple Lighting B.V. schriftelijk vermeld. klant draagt eventuele valutarisico, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

5. Informatie en tekeningen

a. Alle door Opple Lighting B.V. verschafte specificaties, illustraties, tekeningen, gegevens, afmetingen en gewichten of anderszins opgenomen in catalogi, prijslijsten en ander advertentiemateriaal van Opple Lighting B.V. zijn uitsluitend bij benadering en bedoeld als algemene beschrijving van de producten en maken geen onderdeel uit van de overeenkomst.

b. Klanten dienen Opple Lighting B.V. alle relevante informatie te verschaffen die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Opple Lighting B.V. gaat uit van de volledigheid en correctheid van de geleverde informatie. 

 

6. Verpakking

Tenzij in het aanbod anders vermeld zijn de prijzen inclusief verpakking volgens de gangbare standaard voor verpakkingen van Opple Lighting B.V. Andere door de klant gewenste verpakking of noodzakelijk geacht door Opple Lighting B.V. wordt in rekening gebracht bovenop de aangeboden prijs. 

 

7. Bestellingen, annulering en afwijking

a. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van producten. Alle informatie op opdracht- en/of [ver]koopbevestigingen wordt geacht correct te zijn, tenzij binnen 24 uur anders aan de Klantenservice van Opple Lighting B.V. is medegedeeld.

b. Bestellingen voor producten op voorraad (in magazijn Rotterdam) kunnen worden geannuleerd indien de annulering schriftelijk ten minste 5 werkdagen voor de aangegeven leveringsdatum heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval worden geen kosten in rekening gebracht. Indien de mededeling binnen 5 dagen van de leveringsdatum wordt gedaan, wordt 30% van het factuurbedrag, of een minimumbedrag van € 150,--, d.w.z. het grotere bedrag van de twee, in rekening gebracht als annuleringskosten.

c. Orders op bestelling of speciaal voor de klant gemaakte producten, waaronder doch niet uitsluitend promotie- of testmateriaal, kunnen uitsluitend worden geannuleerd, indien de mededeling schriftelijk wordt gedaan binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht. Daarna is annulering niet langer mogelijk.

d. Een bestelling kan, naar de vrije keuze van Opple Lighting B.V., worden geannuleerd in geval van [voorlopige] surseance van betaling, faillissement of welke insolventieprocedure van de klant dan ook of in geval van beslaglegging op een van de producten van de klant.

e. Een order kan door de klant uitsluitend worden gewijzigd indien een dergelijke wijziging door Opple Lighting B.V. schriftelijk wordt geaccepteerd. Een dergelijke wijziging of annulering kan uitsluitend plaatsvinden op voorwaarde dat Opple Lighting B.V. een vergoeding ontvangt voor kosten of verliezen (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst).

f. Opple Lighting B.V. behoudt zich het recht voor de hoeveelheden van contractuele leveringen te wijzigen met een maximum afwijking van 5% van de oorspronkelijke bestelhoeveelheid. 

 

8. Transport, levering, risicoverlies, eigendomsoverdracht

a. Klant is zich er van bewust dat producten eventueel internationaal worden vervoerd door derden en dat levertijden slechts bij benadering zijn. Opple Lighting B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een vertraging in de levering van producten.
b. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vindt levering plaats vanuit het magazijn. Opple Lighting B.V. heeft het recht in deelleveringen te leveren. Klant dient producten tijdens reguliere kantooruren in ontvangst te nemen. Indien dit niet lukt, worden alle hieruit voortvloeiende kosten (inclusief opslagkosten en vrachtkosten) in rekening gebracht volgens de tarieven van Opple Lighting B.V. of lokale tarieven.

c. Het risico op verlies of schade aan producten gaat over op Klant op het moment van levering vanuit het magazijn, zelfs als Opple Lighting B.V. de eigendom daarvan nog niet heeft overgedragen.

d. Opple Lighting B.V. is niet aansprakelijk jegens een klant of andere partij voor verlies of schade, waaronder directe of indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook door een vertraging in de levering, ongeacht of het voornoemde het gevolg is van nalatigheid van Opple Lighting B.V. of een andere partij, acties inhoudende een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, staking of andere arbeidsongeregeldheden of enige andere oorzaak.

e. De eigendom van een product gaat pas over op de klant nadat de volledige koopprijs door Opple Lighting B.V. is ontvangen, op voorwaarde dat klant niet anderszins in gebreke is met betrekking tot de koopovereenkomst en deze voorwaarden.

f. Indien Opple Lighting B.V. op een ander adres dient te leveren dan het standaard leveringsadres van de klant, wordt klant bepaalde kosten in rekening gebracht. Als standaard leveringsadres wordt het adres gehanteerd zoals dit van klant bekend is bij Opple Lighting B.V. Het is de verantwoordelijkheid van klant het juiste standaardadres op te geven aan Opple Lighting B.V.

g. Indien, na melding dat de producten klaar zijn voor levering, levering om welke reden dan ook is vertraagd buiten de macht van Opple Lighting B.V. om, heeft Opple Lighting B.V. het recht, naar eigen keuze, geschikte opslagruimte op zijn terrein of elders te organiseren en redelijke maatregelen te nemen om het belang van de klant in de producten te beschermen. De klant accepteert alle kosten voor opslag, verzekering, oponthoud, behandeling en andere aan een dergelijke opslag gerelateerde kosten. 

 

9. Keuring, ontvangst/acceptatie van Producten

a. Claims in verband met tekorten of fouten in transport dienen binnen twee (2) dagen van ontvangst van een dergelijk transport aan Opple Lighting B.V. te worden gemeld. Indien klant dit niet op tijd meldt, is Opple Lighting B.V. niet verplicht dergelijke transporten te herstellen, tenzij Klant alle kosten daarvan draagt.

b. Onmiddellijk na ontvangst van een product, dient klant dit te testen en na te kijken op defecten en non- conformiteit ten aanzien van de schriftelijke, door Opple Lighting B.V. verschafte specificaties en zal Opple Lighting B.V. schriftelijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een product inlichten over eventuele defecten of non- conformiteit. Na deze periode van zeven (7) dagen, wordt klant geacht de producten onherroepelijk te hebben geaccepteerd, indien klant deze niet al eerder accepteerde. Na acceptatie vervalt het recht de producten om welke reden dan ook af te wijzen of om acceptatie in te trekken. Klant stemt hierbij in dat een periode van zeven (7) dagen een redelijke periode is voor keuring en intrekking.

c. Het enige en uitsluitende verhaal voor defecte producten is de vervanging of reparatie, uitsluitend naar oordeel van Opple Lighting B.V., van dergelijke producten of deel van dergelijke producten, zonder kosten voor klant. 

 

10. Retouren

a. Producten worden niet geaccepteerd als retour behalve in extreem uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opple Lighting B.V. Een creditnota voor teruggezonden producten wordt niet gegeven zonder de hierboven genoemde schriftelijke goedkeuring In het geval onjuiste producten zijn geretourneerd, behoudt Opple Lighting B.V. zich het recht voor te verzoeken deze producten binnen 5 werkdagen op te halen, waarna de producten zullen worden vernietigd en geen creditnota zal worden verschaft.

b. Geretourneerde producten dienen gratis aan Opple Lighting B.V. te worden geleverd, in goede staat, in volledige verpakkingshoeveelheden, in de oorspronkelijke onbeschadigde/ongeopende/ongemarkeerde verpakking, niet gebruikt, in verkoopbare staat en nog vermeld te zijn in de actuele catalogus.

c. Behalve waar producten foutief of teveel zijn geleverd, worden door Opple Lighting B.V. bepaalde verwerkingskosten in rekening gebracht. Minimum herbevoorradingskosten van € 150,-- of 30% van de verkoopprijs van de geretourneerde producten, d.w.z. het grotere bedrag van de twee, is van toepassing op retouren geïnitieerd door klant.

d. Producten worden gecrediteerd tegen het oorspronkelijke factuurbedrag of, indien dit onduidelijk is, de laagste prijs in de laatste 12 maanden. 

e. Speciaal op bestelling gemaakte of geleverde producten of aflopende voorraadartikelen kunnen niet worden geretourneerd of gecrediteerd zonder schriftelijke toestemming vooraf. 

 

11. Betalingen

a. Alle betalingen onder deze overeenkomst zullen worden gedaan in euro’s.
b. Indien een factuur door klant niet volledig binnen de vervaltermijn wordt voldaan, heeft Opple Lighting B.V. het recht, onverminderd haar andere wettelijke rechten, rente te berekenen op het achterstallige bedrag tegen een tarief van 3% per jaar, bovenop het door de London Interbank Offer (LIBOR) voorgeschreven tarief, berekend vanaf de factuurdatum tot de werkelijke datum van volledige of laatste betaling. Betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht op eventuele [cumulatieve] rente en het betalingssaldo, indien van toepassing, wordt in mindering gebracht op het openstaande saldo van de contractprijs.

c. Klanten met staffelkorting krijgen een kortingsboete voor late betaling waarbij elke te laat ontvangen betaling (bijv. aangezuiverde bedragen op onze bankrekening) na de vervaldatum een 10% vermindering van het recht op korting tot gevolg heeft. 

 

12. Opschorting van uitvoering en retentierecht

a. Opple Lighting B.V. heeft het recht de uitvoering op te schorten (waaronder toekomstige deelleveringen) indien klant niet aan een van zijn verplichtingen voldoet, of indien Opple Lighting B.V. redelijkerwijs verwacht dat Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet.

b. Indien klant – ondanks een schriftelijk verzoek met een betalingstermijn van minstens zeven dagen – niet geheel aan zijn verplichtingen voldoet, kan Opple Lighting B.V. zijn retentierecht ten opzichte van de producten en gelden van klant uitoefenen, hetgeen betekent dat klant niet langer recht heeft op levering van de producten. 

 

13. Aansprakelijkheid en beperking van schade

a. Opple Lighting B.V. kan slechts aansprakelijk zijn voor directe schade, voortvloeiende uit een aantoonbare, toerekenbare tekortkoming, welke schade ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende product kan bedragen. Opple Lighting B.V. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens de ander voor aanvullende schadevergoeding, morele, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (waaronder winstverlies, gebruiksverlies, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens of aankoopkosten voor vervangende producten, technologieën of diensten of kosten voor dekking) in verband met of voortvloeiend uit de relatie tussen de partijen, als vermeende contractbreuk of onrechtmatig gedrag, waaronder nalatigheid, zelfs als Opple Lighting B.v. ingelicht is over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

b. Klant vrijwaart Opple Lighting B.V., zijn huidige en toekomstige functionarissen, directeuren, aandeelhouders, medewerkers en agenten voor claims, eisen, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten, waaronder redelijke advocatuurkosten, voortvloeiend uit (i) het specifieke gebruik door klant van een product, waaronder productaansprakelijkheidsclaims of gedingen, tenzij een dergelijke geding uitsluitend gerelateerd is aan het product zelf en geen betrekking heeft op het gebruik van of combinatie met andere producten, (ii) onbevoegd(e) onderhoud, reparatie of wijziging van producten door of namens Klant of zijn Klanten, of (iii) producten die vallen buiten de reguliere bedrijfsactiviteiten van Opple Lighting B.V. en die expliciet waren aangevraagd en/of ontworpen door klant.

c. Klant verplicht zich en stemt toe te allen tijde verzekeringen te nemen en te houden die volledige dekking geven voor alle aansprakelijkheid, risico’s en verlies/schade (waaronder, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een persoon, aansprakelijkheid gebaseerd op productaansprakelijkheidsclaims en aansprakelijkheid in verband met Artikel 14 hieronder) met betrekking tot bedrijfsactiviteiten van klant in relatie tot de producten. 

 

14. Documentatie

a. Opple Lighting B.V. blijft de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, op documenten, tekeningen, schema’s, berekeningen, ontwerpen of andere documenten, behorend bij een offerte, aanbod, opdracht of overeenkomst. De informatie mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opple Lighting B.V. niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, geïmiteerd, gekopieerd, aangeboden of getoond aan derden. Delen van de gebruikte of gedemonstreerde methode mogen daarnaast ook niet worden gebruikt voor verbetering van de diensten of producten van klant of een derde. 

b. Het is klant echter toegestaan de informatie te gebruiken die beschikbaar is gemaakt in het kader van overeenkomsten met derden en deze aan hen te verschaffen tot de mate waarin dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, op voorwaarde dat de Klant de hiervoor onder a. vermelde verplichtingen oplegt aan de ingeschakelde derden.

c. Klant heeft niet het recht het ontwerp opnieuw in zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opple Lighting B.V. Opple Lighting B.V. kan voorwaarden verbinden aan deze toestemming, waaronder een te betalen redelijke vergoeding. Opple Lighting B.V. zal zijn toestemming niet weigeren op onredelijke gronden.

d. Alle informatie afkomstig van Opple Lighting B.V. die als vertrouwelijk is aangegeven of waarvan de vertrouwelijkheid duidelijk is vanuit de aard van de informatie, dient als zodanig te worden behandeld. De hiervoor onder a. genoemde documenten dienen op eerste verzoek aan Opple Lighting B.V. te worden geretourneerd.

e. Klant vrijwaart Opple Lighting B.V. tegen alle door Opple Lighting B.V. geleden of te lijden schade als gevolg van het niet-nakomen of onvolledig nakomen van de bepalingen in dit artikel. 

 

15. Vertrouwelijke Informatie

a. Vertrouwelijke Informatie betekent (i) het bestaan van en de voorwaarden van een koopovereenkomst en (ii) niet-publieke, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie die betrekking heeft op een bekendmakende partij, al dan niet technisch van aard, waaronder informatie die door de bekendmakende partij op het moment van bekend maken wordt aangemerkt als vertrouwelijke Informatie, met schriftelijke of visuele vertrouwelijkheidsbenaming, of anderszins als dergelijke informatie, die onder die omstandigheden, door een redelijk persoon als vertrouwelijk of bedrijfseigen zou worden gezien. Niettegenstaande het voorgaande bevat vertrouwelijke Informatie niet informatie, technische gegevens of knowhow die: (i) op het moment van bekendmaken al in het publieke domein is of daarna zonder beperking publiek beschikbaar wordt, en in beide gevallen niet als gevolg van een handeling of nalaten van de ontvangende partij; (ii) rechtmatig wordt verkregen door de ontvangende partij van een derde zonder beperking op bekendmaking; (iii) rechtmatig in het bezit is van de ontvangende partij op het moment van bekendmaking door de bekendmakende partij en niet anderszins onderworpen is aan beperking op bekendmaking; (iv) voor bekendmaking is goedgekeurd door voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de bekendmakende partij; of (v) onafhankelijk en afzonderlijk ontwikkeld is door beide partijen zonder gebruik van de vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij. b. Elke partij stemt toe dat zij de vertrouwelijkheid van de door de andere partij verschafte vertrouwelijke Informatie zal beschermen en dat zij dezelfde zorg met betrekking tot dergelijke informatie in acht zal nemen als zij zou doen bij haar eigen vertrouwelijke informatie. De andere partij mag op geen enkele wijze vertrouwelijke Informatie verkopen, kopiëren en/of verspreiden aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij, welke toestemming kan worden gegeven of onthouden, geheel en absoluut naar keuze van die partij.

c. Elke partij stemt toe dat zij het aantal medewerkers of derden die toegang hebben tot de vertrouwelijke Informatie van de andere partij zo veel mogelijk zal beperken en deze toegang uitsluitend op basis van noodzakelijkheid zal verschaffen en uitsluitend nadat deze medewerkers en derden aan de mate van vertrouwelijkheid zijn gebonden als in deze overeenkomst is uiteengezet.

d. Onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijk verzoek van die strekking door de bekendmakende partij zal de ontvangende partij alle van de bekendmakende partij ontvangen vertrouwelijke Informatie retourneren of vernietigen, indien de bekendmakende partij dit verzoekt. e. Bij overtreding door klant van een of meer verplichtingen in dit artikel verbeurt klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,-- (in woorden: vijftigduizend euro) voor elke overtreding en tevens voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Deze boete heeft geen invloed op het recht op volledige compensatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

 

16. Overmacht

Opple Lighting B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij het uitvoeren of tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen volgens deze overeenkomst veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten haar macht vallen. Opple Lighting B.V. zal klant onmiddellijk schriftelijk inlichten over de redenen voor de vertraging of stilstand (en de vermoedelijke duur daarvan) en zal alle mogelijke stappen ondernemen om een einde te maken aan de vertraging of stilstand. 

 

17. Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit deze voorwaarden of een andere overeenkomst tussen de partijen nietig, ongeldig of anderszins krachteloos is of ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, (i) zal deze bepaling worden gezien als zijnde opnieuw geformuleerd zo dicht mogelijk in betekenis bij de oorspronkelijke betekenis van de voorwaarden of overeenkomst krachtens het geldend recht, en (ii) de resterende voorwaarden, bepalingen, afspraken en beperkingen blijven geheel van kracht. 

 

18. Inspanningsverplichting

Elk van de partijen verbindt zich tot en stemt toe namens zichzelf, haar opvolgers en haar rechtverkrijgenden, zonder verdere tegenprestatie, andere stukken, documenten en verklaringen op te stellen, uit te voeren, te erkennen, te archiveren, te publiceren en te leveren, en andere actie te ondernemen die volgens de wet nodig is of redelijkerwijs nodig is voor de doeltreffende uitvoering van de doelstellingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst tussen de partijen. 

 

19. Geen begunstigden

Een overeenkomst geldt uitsluitend voor de partijen die daarvan deel uitmaken en, tenzij daarin anders wordt overwogen, kan niemand enig recht ontleden aan de overeenkomst, anders dan de partijen. 

 

20. Geen partnerschap

Niets uit enige overeenkomst tussen de partijen zal worden gelezen of uitgelegd als de vorming van een relatie van opdrachtgever en agent of als partnerschap tussen de partijen. Geen van de partijen mag vorderingen op de andere partij verpanden of pretenderen te verpanden of verklaringen, garanties of beloftes voor de andere partij maken of pretenderen te maken. Met dit verpandingsverbod beogen partijen goederenrechtelijke werking. 

 

21. Toepasselijk recht en jurisdictie

Tenzij anders schriftelijk vermeld, is Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten en dienen deze als zodanig te worden uitgelegd, zonder dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) van toepassing is. Eventuele geschillen tussen de partijen dienen door de partijen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in ’het arrondissement Oost-Brabant te Nederland. De partijen stemmen toe en komen overeen dat deze rechtbank een geschikt forum is voor de uitspraak over alle wettelijke zaken, procedures en geschillen die voortvloeien uit of die te maken hebben met hun relatie. Iedere rechtsvordering tegen Opple Lighting B.V., ongeacht of deze te maken heeft met een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, dient binnen een (1) jaar na het ontstaan van de rechtsvordering aanhangig gemaakt te zijn, bij gebreke waarvan. een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten is.